Avís legal

 1. Informació general pagina web
 2. Condicions d’ús
 3. Usuaris i subscriptors
 4. Preu i pagament
 5. Modificació i anul·lació de subscripció
 6. Propietat intel·lectual i industrial
 7. Continguts i enllaços
 8. Exclusions de responsabilitat
 9. Legislació aplicable i política de privacitat


Les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació regeixen l’accés i la utilització, per part de l’Usuari, de la pàgina web www.lamira.cat  (d’ara en endavant, “La Mira”), així com la contractació de productes i serveis a través de la mateixa.


Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació, l’Usuari manifesta:

 1. Que ha llegit, entén i comprèn el que aquí s’exposa.
 2. Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.
 3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

La utilització de La Mira atribueix la condició d’Usuari de La Mira (d’ara en endavant, “Usuari”) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals d’Ús i de la Contractació.

L’Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació cada vegada que accedeixi a La Mira, ja que ambdues poden patir modificacions.

El titular de La Mira es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis; de les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació i, en general, de tots els elements que integren el disseny i configuració de La Mira.

 

1. Informacio general pagina web

En compliment d’allò establert per l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (d’ara en endavant, “LSSICE”), a continuació s’ofereix la informació general de La Mira (www.lamira.cat):

 1. Titular: QUELCOM GLOBAL SL
 2. C.I.F.: B-67.273.219
 3. Domicili social: C/ Ali Bei 25, 1r-2a - 08010 BARCELONA
 4. Correu electrònic: info@lamira.cat
 5. ISSN 2604-7330

 

2. Condicions d’ús

Amb el caràcter general, per l’accés al web de La Mira no serà necessari el Registre de l’Usuari.

No obstant això, la utilització de determinats serveis està condicionada al Registre previ de l’Usuari.

Les dades introduïdes per l’Usuari, hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cas contrari, es considerarà una vulneració de les presents Condicions Generals i d’això en podrà resultar la terminació immediata del compte d’Usuari.

L’Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custodia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua del mateix. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzat sota el contrasenya d’un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, el qual respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

L’Usuari s’obliga a utilitzar La Mira i tot el seu contingut i serveis d’acord amb el que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts de La Mira i a no utilitzar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.
L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals.

El titular de La Mira es reserva el dret d’anul·lar el compte d’aquells usuaris que facin un ús inapropiat de la mateixa o no respectin les observacions i prohibicions previstes per aquestes Condicions Generals.

 

3. Usuaris i subscriptors

Els usuaris que contractin subscripcions hauran de ser persones físiques majors d’edat o persones jurídiques amb facultats suficients per contractar. El fet d’omplir el formulari de subscripció implicarà l’alta com a usuari registrat de http://www.lamira.cat

 

4. Preu i pagament

El preu de la subscripció és el que consta en la web en el moment de l’acceptació de les condicions i la seva tramesa. El preu inclou l’impost (IVA) corresponent.

El pagament es farà en la modalitat triada per l’usuari segons les opcions que es proposin i, en termes generals, es pagarà a l’inici de la subscripció.

 

5. Modificació i anul·lació de subscripció

No s’admeten modificacions o revocacions de subscripcions un cop efectuada l’acceptació.

 

6. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de La Mira són propietat intel·lectual del Titular de La Mira o de tercers sense que es pugui entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat del Titular de La Mira o tercers sense que es pugui entendre que l’accés a La Mira atribueixi algun dret sobre els mateixos.

L’Usuari manifesta que els projectes que publiqui a La Mira seran únicament obres originals, creades per ell mateix i que de cap manera es tractarà de còpies o reproduccions que violin els drets de propietat intel·lectual de tercers. El Titular de La Mira podrà cancel·lar els comptes d’aquells Usuaris que infringeixin qualsevol dret de propietat intel·lectual de tercers. La Mira eliminarà els materials constitutius de infracció de conformitat amb la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial si arriba a conèixer tal circumstància.

El Titular de La Mira no posseirà cap dret de propietat sobre el contingut dels projectes publicats pels Usuaris. De tota manera, l’Usuari atorga al Titular de La Mira una llicència gratuïta i no exclusiva, per a tot l’àmbit territorial mundial i pel màxim període legal de protecció, en virtut de la qual podrà: comunicar públicament, reproduir, distribuir i transformar el contingut del projecte per a poder acomplir el servei. 

Tots els drets reservats.
En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de La Mira.
L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de La Mira. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de La Mira.

Per aquest motiu, L'editorial, als efectes previstos a l'article 32.1, paràgraf segon del vigent TRPLI s'oposa expressament a que qualsevol dels continguts d'aquesta web o parts d'aquesta obra siguin utilitzades per a la realització de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra només pot realitzar-se amb l'autorització dels seus titulars, llevat d'excepció prevista per la llei. Dirigiu-vos a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos si necessiteu reproduir o escanejar fragments d'aquesta obra (www.conlicencia.com) o poseu-vos en contacte amb els telèfons 91 702 19 70 o 93 272 04 47.

 

7. Continguts i enllaços

El servei d’accés a La Mira pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a l’Usuari accedir a d’altres pàgines i Portals d’Internet (en endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, el Titular de La Mira només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el supòsit que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li al Titular de La Mira, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti la obligació d’enretirar el corresponent enllaç.

En cap cas, ‘existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació del Titular de La Mira amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

El Titular de La Mira no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable al Titular de La Mira.

 

8. Exclusions de responsabilitat

El Titular de La Mira no assumeix cap responsabilitat sobre la actualització d’aquesta La Mira per a mantenir la informació actualitzada, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per la qual cosa, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquesta La Mira.

L’accés de l’Usuari a La Mira no implica pel Titular de La Mira la obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

El Titular de La Mira no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts a La Mira.

El Titular de La Mira no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que portin a causa de fallada o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixi la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de La Mira durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

La Mira és merament un intermediari entre els usuaris d’aquesta pàgina web. El Titular de La Mira no es fa responsable de l’actuació dels Usuaris que carreguen els seus projectes a La Mira. Els Usuaris promotors de projectes són els únics responsables del compliment dels compromisos assumits en els seus projectes així com de tots els aspectes legals i jurídics vinculats als mateixos.

El Titular de La Mira es reserva el dret de cancel·lar els projectes promocionats sense previ avís i per qualsevol motiu.

 

9. Legislació aplicable i política de privacitat

La  normativa vigent determinarà les lleis que han de regir i la jurisdicció competent de les relacions entre La Mira i l'Usuari.

 

Política de privacitat

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de QUELCOM GLOBAL SL amb CIF B-67.273.219 i domicili social situat en C/ Ali Bei 25, 1r-2a - 08010 BARCELONA amb la finalitat de atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, QUELCOM GLOBAL SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

QUELCOM GLOBAL SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que QUELCOM GLOBAL SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@lamira.cat.

Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de QUELCOM GLOBAL SL, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902.877.192.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de QUELCOM GLOBAL SL